Τελικός Πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ανακοινώνει την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των τριαντατριών (33) προτάσεων που κατατέθηκαν στο CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για επιδότηση σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Ιάκωβος Αμύγδαλος

ΣΥΝΥΜΜΕΝΑ