Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ETAX AAE OTA

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έπειτα από την αξιολόγηση των πράξεων που κατατέθηκαν στην Πρόσκληση Δημοσίων Έργων του προγράμματος Αλιείας και την οριστικοποίηση του …

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020 Ν. Χίου

Οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3590/23-11-2020 2ης Πρόσκληση Δημοσίων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου που δημοσίευσε …

Έναρξη πληρωμών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης των εγκεκριμένων προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. …

Καλλιεργώντας έργα ποιότητας: Οδηγός για τις ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καθώς οι ΟΤΔ Αλιείας εργάζονται για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027, πολλές θα θέλουν να επικεντρωθούν στα «επόμενα βήματα» για την υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ στην περιοχή τους …

Πρόσκληση της WWF σε Μικρούς Αλιείς για Υποβολή Προτάσεων Επιχορήγησης

Τί είναι το WWF Η WWF Ελλάς Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου WWF. Ορίζουν τις …

Πλατφόρμα «Friends of SSF» – «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

Η πλατφόρμα με την ονομασία «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας» (Friends of SSF – Small Scale Fisheries) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο φορέων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και στόχους στον συγκεκριμένο …

Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) υποστηρικτικό πακέτο για τη διοργάνωση τοπικών …