4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1), ανέρχεται σε 3.070.815,52 €. Συνημμένα

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης 31/5/2023 στις 13:00 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης 31/07/2023 στις 15:00 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.2 & 19.2.3 …

Επικαιροποιημένος Πίνακας Τιμών Μονάδος Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ

Κατεβάστε τον πίνακα πατώντας εδώ Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι είναι δυνατή η χρήση των νέων Τιμών Μονάδος και για την προηγούμενη πρπρόσκληση του τρέχοντος προγράμματος.

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Προσοχή Τα παρακάτω αρχεία δεν είναι στην τελική τους μορφή και ενδέχεται να αλλάξουν. × Απόρριψη ειδοποίησης ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από την τροποποίηση τριανταενός (31) Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και την έκδοση οκτώ (8) Αποφάσεων Ανάκλησης της με …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σ.Μ.Έ. για εμψύχωση στο Τ.Π. ΠΑΑ 2014-2020

Η Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα …

Δημόσια Κοινωνική Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2021-2027

Τι είναι το Πρόγραμμα Leader; Η παρέμβαση LEADER (Liaisons Entre Actions De Developpement de l’ Economie Rulare) , η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, αποτελεί εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής …

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την με αρ πρώτ. 4479/18-10-2022 Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3788/2-9-2021 (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 CLLD.12 – Α/Α ΟΠΣΕΣΠΑ: 5059)  του Ενδιάμεσου Φορέα Εταιρείας …

2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με εισήγηση της Λειτουργικής Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ και σε συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Χίου, εκδόθηκε απόφαση νο. 173/22-06-2022 για την …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικού Π.Ε.

Η Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μια Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα …