ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΚΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
19.2.2Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2.2Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.353.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.75%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
19.2.2.3Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.650.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.  Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.  Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis).
19.2.2.4Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής350.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis). Η δράση  αναφέρεται σε όσους  είναι μικρότεροι των 35 ετών. Στον τομέα του εμπορίου ενισχύονται αποκλειστικά οι επενδύσεις που αφορούν την εμπορία αγροτικών  προϊόντων.
19.2.3Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.550.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.75%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙΜικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.600.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.  Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.  Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
19.2.3.4Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.300.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
19.2.3.5Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.300.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Στη Δ.Ε. Χίου αφορά μόνο πτυχιούχους (επιστήμονες) νέους μικρότερους των 35 ετών ή νομικό πρόσωπο του οποίου το μετοχικό/εταιρικό  κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
55%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις
19.2.7Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7.3Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.42.000,00 €Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.65%Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis). Δεν είναι επιλέξιμη  ίδρυση και λειτουργία  ΕΣΚ

Δράση 19.2.2: Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 75% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  (Καν (ΕΕ) 1407/2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ειδικοί Όροι

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016 οι οποίες στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. Ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς περιλαμβάνεται στην υποδράση. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη Δ.Ε Χίου.

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Όλες οι  παραπάνω επιχειρήσεις θα στεγάζονται αποκλειστικά σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 65% των επιλέξιμων δαπανών σε ΜΜΕ βάσει καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis).  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ειδικοί Όροι

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis).

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων παραγωγής, βιοτεχνιών, χειροτεχνιών μετά την α μεταποίηση και του εμπορίου.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε  65%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ειδικοί Όροι

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis). Η δράση αναφέρεται σε όσους είναι μικρότεροι των 35 ετών. Στον τομέα του εμπορίου ενισχύονται αποκλειστικά οι επενδύσεις που αφορούν την εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 75% . Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ειδικοί Όροι

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:

  1. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.
  2. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη Δ.Ε Χίου.
  3. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 για την ίδρυση ή επέκταση μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  με το ποσοστό ενίσχυσης να φτάνει έως και 65 % των επιλέξιμων δαπανών σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βάσει καν. ΕΕ 651/14.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22

Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

Περιγραφή Υποδράσης

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων παραγωγής, βιοτεχνιών, χειροτεχνιών μετά την α μεταποίηση και του εμπορίου.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 με ποσοστό ενίσχυσης 55% βάση του άρθρου 14 του Καν. 651/2014 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για  μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών βάση του άρθρου 22 του Καν. 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 65% και ο προϋπολογισμός  μπορεί να ανέλθει έως 600.000,00 ευρώ.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22

Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Στη Δ.Ε. Χίου αφορά μόνο πτυχιούχους (επιστήμονες) νέους μικρότερους των 35 ετών ή νομικό πρόσωπο του οποίου το μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19

Περιγραφή Υποδράσης

Η παρούσα δράση αφορά την ίδρυση, δημιουργία νέων ή/και ανάπτυξη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα, επιχειρήσεις – δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τον αγροτικό – νησιωτικό πληθυσμό. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: παιδικοί σταθμοί, αθλητικές δραστηριότητες  κ.α.

Αναφορικά με την Δημοτική Ενότητα Χίου επιλέξιμοι θα είναι δικαιούχοι, νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι) κάτω των 35 ετών ή νομικό πρόσωπο του οποίου το μετοχικό/εταιρικό  κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών.

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι  600.000,00 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως και 65 % των επιλέξιμων δαπανών με βάσει τον καν. (ΕΕ) 651/14 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22

Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Υποδράση 19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35

Περιγραφή Υποδράσης

Η παρούσα δράση αφορά στην στήριξη των δικτύων (cluster) με δυνατότητα ενίσχυσης ενεργειών δικτύωσης – συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη. Σκοπός της δράσης είναι η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με διάφορους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθώς και η επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις / μέλη να διεισδύσουν σε νέες αγορές πέρα από αυτές που τους επιτρέπει η δική τους μέχρι τώρα δράση και ικανότητα και η ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για μελέτες-επιχειρηματικά σχέδια, εμψύχωση, δικτύωση και λειτουργικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 65 %.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ειδικοί Όροι

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (de minimmis). Δεν είναι επιλέξιμη ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ.

Κανονισμός Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013