1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

21/5/2019 στις 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

14/10/2019 στις 15:00

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.2, 19.2.3 & 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συνημμένα αρχεία:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 18/9/2019

1η Πρόσκληση 19.2 Ιδιωτικά – Δ’ Τροποποίηση, ΕΔΠ 60/26-9-19

Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ

Περίληψη Προκήρυξης

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

  • 00Ημέρες
  • 00Ώρες