1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. Χίου

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

Κωδικός Πρόσκλησης: 63 CLLD.12

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Χίου, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί:

  1. αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και
  2. μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

να υποβάλλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 995.999,80€ για τις παρακάτω δράσεις:

Α/ΑΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΜέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης

Μέγιστος Π/Υ

Πράξης

Ελάχ. Π/Υ

Πράξης

Ενδεικτική

Δημόσια

Δαπάνη

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 508/2014
1Δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού – Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014).50%150.000€5.000€100.000,00€
2Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του Ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).85%300.000€5.000€
3Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Περιλαμβάνει μεταποίηση και λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.85%300.000€5.000€
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).
4Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση/εκσυγχρονισμός στους τομείς τουρισμού, εστίασης, βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών κλπ) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014)65%300.000€ ή 40.000€*5.000€895.999,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ995.999,80€

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Ι_A ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μη ΚΕ» και «Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ» της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

10/9/2021 στις 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

10/12/2021 στις 16:00

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Γ’ Τροποποίηση 7/11/2021

Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης (μορφή .zip)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης

Περιοχή Παρέμβασης