2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

31/5/2023 στις 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

30/08/2023 στις 15:00

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.2 & 19.2.3 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

  • 00Ημέρες
  • 00Ώρες