ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξησ χιου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6/10/2021

Ενόψει της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ, σας παραθέτουμε  απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ:

Στο βαθμολογούμενο κριτήριο 21 “Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα”, σε περίπτωση υπο σύσταση νομικού προσώπου με 3 εταίρους, θεωρείται ότι δημιουργούνται τρεις νέες θέσεις εργασίας;

Όχι, οι εταίροι νομικού προσώπου δεν λογίζονται ως θέσεις αυτοαπασχόλησης. Δημιουργία θέσης αυτοαπασχόλησης θεωρείται μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

 

Τι ισχύει αναφορικά με το βαθμολογούμενο κριτήριο 26 “Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου” (η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις και οι σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης) σε περίπτωση νομικού προσώπου;

Σε περίπτωση νομικού προσώπου εξετάζεται εάν το κριτήριο καλύπτεται σε ποσοστό από το 50% τουλάχιστον των εταίρων/μετόχων.

 

Σε περίπτωση υπο σύσταση εταιρίας, μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά για διάθεση των ιδίων πόρων μόνο ένας από τους εταίρους;

Στην περίπτωση της υπό σύστασης εταιρίας, οι εταίροι θα πρέπει να καλύψουν την ιδία συμμετοχή στο ποσοστό που αναλογεί στον καθένα εξ αυτών, βάσει του σχεδίου καταστατικού που θα προσκομίσουν με την αίτησή τους.

 

Δύο ατομικές επιχειρήσεις στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Μπορεί μια εξ αυτών  ή και οι δύο να υποβάλουν πρόταση;

Μπορεί είτε και η μια είτε και οι δύο επιχειρήσεις να υποβάλλουν πρόταση, αρκεί να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι δαπάνες που αφορούν την εκάστοτε επιχείρηση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την επιχείρηση που τις αιτείται. Δαπάνες σε οικοδομικές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή κ.λπ. που ωφελούν ταυτόχρονα και τις δύο εταιρίες που συστεγάζονται, δεν είναι επιλέξιμες.

 

ατομικη επιχειρηση με εναρξη μηχανικου εχει δηλωσει σαν εδρα και ενοικιαζει μεροσ κατοικιασ. δυναται να υποβαλει προταση στο προγραμμα;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018) άρθρο 1.ΙΙ.1, “Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.”. Επομένως, τα επαγγέλματα που αναφέρονται παραπάνω, τηρώντας τους ως άνω όρους, μπορούν να ενοικιάσουν μέρος κατοικίας, αρκεί το μισθωτήριο να έχει την απαραίτητη χρονική διάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το πρόγραμμα.

 

NEO Στην περίπτωση επένδυσης Κρατικών ενισχύσεων βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), μπορεί ο επενδυτής να υποβάλλει δαπάνη για αγορά δίκυκλων οχημάτων με σκοπό το deliveRy;

Όχι, στο de minimis είναι επιλέξιμα τα οχήματα μόνο εάν συντρέχει μια εκ των δύο παρακάτω προϋποθέσεων:

  • πρόκειται για επαγγελματικό όχημα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία της επένδυσης.
  • είτε  πρόκειται για μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών (μόνο για δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού).

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 30.000€. Τέλος, το όχημα δεν θα πρέπει να προορίζεται για εκμίσθωση.

 

NEO Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά αγορά σκάφους, αυτό θα πρέπει να νηολογηθεί και να ελλιμενιστεί αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης;

Ναι, το σκάφος θα πρέπει να νηολογηθεί, να ελλιμενίζεται και να δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης.

 

Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι «Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης». Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να υποβάλει δύο προτάσεις ως νόμιμος εκπρόσωπος για την ίδρυση δύο διαφορετικών δικαιούχων, οι οποίοι θα έχουν διαφορετικά ΑΦΜ και θα υλοποιήσουν διαφορετικές επενδύσεις; Σε κάθε περίπτωση, μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει ως μέτοχος σε πάνω από μία προτάσεις;

Για να μπορέσει να ενταχθεί μια δράση στην κατηγορία δράσεων 3.Β. της πρόσκλησης (de minimis), θα πρέπει η κάθε επένδυση μαζί με τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της να μη σωρεύει, δηλαδή το σύνολο των ενισχύσεων των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.