ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/12/2021

Ενόψει της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του ΕΠΑλΘ, σας παραθέτουμε  απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ:

Στο βαθμολογούμενο κριτήριο 21 "Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα", σε περίπτωση υπο σύσταση νομικού προσώπου με 3 εταίρους, θεωρείται ότι δημιουργούνται τρεις νέες θέσεις εργασίας;

Όχι, οι εταίροι νομικού προσώπου δεν λογίζονται ως θέσεις αυτοαπασχόλησης. Δημιουργία θέσης αυτοαπασχόλησης θεωρείται μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

2/11/2021 Τι ισχύει αναφορικά με το βαθμολογούμενο κριτήριο 26 "Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου" (η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις και οι σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης) σε περίπτωση νομικού προσώπου;

Στην περίπτωση εταιρειών εξετάζεται η ύπαρξη των παραπάνω μεταξύ ενός εκ των παρακάτω: του διαχειριστή ή του προέδρου ή του Δ/ντα Συμβούλου ή ενός εκ των εταίρων που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Σε περίπτωση υπο σύσταση εταιρίας, μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά για διάθεση των ιδίων πόρων μόνο ένας από τους εταίρους;

Στην περίπτωση της υπό σύστασης εταιρίας, οι εταίροι θα πρέπει να καλύψουν την ιδία συμμετοχή στο ποσοστό που αναλογεί στον καθένα εξ αυτών, βάσει του σχεδίου καταστατικού που θα προσκομίσουν με την αίτησή τους.

Δύο ατομικές επιχειρήσεις στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Μπορεί μια εξ αυτών  ή και οι δύο να υποβάλουν πρόταση;

Μπορεί είτε και η μια είτε και οι δύο επιχειρήσεις να υποβάλλουν πρόταση, αρκεί να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι δαπάνες που αφορούν την εκάστοτε επιχείρηση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την επιχείρηση που τις αιτείται. Δαπάνες σε οικοδομικές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή κ.λπ. που ωφελούν ταυτόχρονα και τις δύο εταιρίες που συστεγάζονται, δεν είναι επιλέξιμες.

ατομικη επιχειρηση με εναρξη μηχανικου εχει δηλωσει σαν εδρα και ενοικιαζει μεροσ κατοικιασ. δυναται να υποβαλει προταση στο προγραμμα;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018) άρθρο 1.ΙΙ.1, “Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.”. Επομένως, τα επαγγέλματα που αναφέρονται παραπάνω, τηρώντας τους ως άνω όρους, μπορούν να ενοικιάσουν μέρος κατοικίας, αρκεί το μισθωτήριο να έχει την απαραίτητη χρονική διάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το πρόγραμμα.

6/10/2021 Στην περίπτωση επένδυσης Κρατικών ενισχύσεων βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), μπορεί ο επενδυτής να υποβάλλει δαπάνη για αγορά δίκυκλων οχημάτων με σκοπό το deliveRy;

Όχι, στο de minimis είναι επιλέξιμα τα οχήματα μόνο εάν συντρέχει μια εκ των δύο παρακάτω προϋποθέσεων:

  • πρόκειται για επαγγελματικό όχημα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία της επένδυσης.
  • είτε  πρόκειται για μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών (μόνο για δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού).

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 30.000€. Τέλος, το όχημα δεν θα πρέπει να προορίζεται για εκμίσθωση.

6/10/2021 Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά αγορά σκάφους, αυτό θα πρέπει να νηολογηθεί και να ελλιμενιστεί αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης;

Ναι, το σκάφος θα πρέπει να νηολογηθεί, να ελλιμενίζεται και να δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης.

Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι «Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης». Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να υποβάλει δύο προτάσεις ως νόμιμος εκπρόσωπος για την ίδρυση δύο διαφορετικών δικαιούχων, οι οποίοι θα έχουν διαφορετικά ΑΦΜ και θα υλοποιήσουν διαφορετικές επενδύσεις; Σε κάθε περίπτωση, μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει ως μέτοχος σε πάνω από μία προτάσεις;

Για να μπορέσει να ενταχθεί μια δράση στην κατηγορία δράσεων 3.Β. της πρόσκλησης (de minimis), θα πρέπει η κάθε επένδυση μαζί με τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της να μη σωρεύει, δηλαδή το σύνολο των ενισχύσεων των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

21/10/2021 Στην περιπτωση υπο συσταση επιχειρησησ η οποια δεν διαθετει ενεργο καδ, ποια ημερομηνια εισαγουμε στην αιτηση στηριξησ ωσ ημερομηνια εναρξησ του καδ επενδυσησ;

Σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

  • Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”
2/11/2021 Στα Δικαιολογητικά Νόμιμης υπόστασης και ιδιαίτερα όσον αφορά το Καταστατικό: Είναι αρκετό να υποβάλλεται το τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό με την ανακοίνωση της υποβολής του στο ΓΕΜΗ (μπορεί να έχει γίνει πριν 2 ή 3 χρόνια) ή υποβάλλουμε το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση του ΓΕΜΗ;
Για Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ, υποβάλλετε το ισχύον καταστατικό, πρόσφατα επικυρωμένο (μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης).
4/11/2021 Επενδυτής επιθυμεί να κάνει δαπάνες σε δύο ΚΑΔ επένδυσης, εκ των οποίων ο ένας ανήκει στον πίνακα 1 με τους ΚΑΔ με μέγιστο Π/Υ 40.000€. Μπορεί να υποβάλει πρόταση για Π/Υ μεγαλύτερο των 40.000€;

Εάν μια επιχείρηση έχει ως ΚΑΔ Επένδυσης κάποιον από αυτούς του πίνακα 1 με τις 40.000€ μέγιστο Π/Υ, τότε ισχύει το δυσμενέστερο δηλαδή μπορεί να υποβάλει έως 40.000€ Π/Υ.
Επίσης, να σημειωθεί ότι στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης.

4/11/2021 Όσον αφορά στον αλιευτικό τουρισμό, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους από 2 επαγγελματίες αλιείς, ποιος θα υποβάλλει πρόταση ως δικαιούχος;

Η αίτηση πρέπει να γίνει στο όνομα και τον ΑΦΜ της συμπλοιοκτησίας. Θα πρέπει, επομένως, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν συμπλοιοκτησία και να πάρουν ΑΦΜ για τη συμπλοιοκτησία από τη ΔΟΥ. Επίσης, η καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της συμπλοιοκτησίας – όχι στους προσωπικούς λογαριασμούς των εταίρων.

4/11/2021 Αναφορικά με το "Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων", τι δικαιολογητικό προσκομίζεται;

Για το συγκεκριμένο δικαιολογητικό προσκομίζονται οι μηνιαίες δηλώσεις αποδοχών και συντάξεων.

17/11/2021 Το αποδεικτικό για το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να είναι εκτύπωση μέσω web banking;

Όχι. Μπορεί όμως να είναι βεβαίωση που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της τράπεζας.

23/11/2021 Υπάρχει δυνατότητα υποβολής στο ΠΣΚΕ επενδυτικής πρότασης με προϋπολογισμό υψηλότερο του επιλέξιμου, με την αίρεση κάλυψης του υπερβάλλοντα προϋπολογισμού με ίδιους πόρους;

Προβλέπεται τέτοια δυνατότητα, η οποία απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ με τον εξής τρόπο:

Στο ΠΣΚΕ, στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου έχει προστεθεί το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης.

Το μη επιλέξιμο ποσό θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από ιδία κεφάλαια και αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου (αίτημα ελέγχου, επαλήθευση, πιστοποίηση, τροποποίηση).

Επίσης, επικαιροποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα της καρτέλας 7.3 με τα νέα δεδομένα.

23/11/2021 Βάσει ποιών προδιαγραφών εκπληρώνεται το κριτήριο προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδας;

Για να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).

26/11/2021 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΟΡΩΝ 'Η ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΑΞΕΩΝ;
Όχι, η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή από Π.Π.Δ. ή Ε.Π.Ο., προσκομίζεται μόνο για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην Υ.Α. Αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)”, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού. 
1/12/2021 Είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.8 (ΔΡΑΣΗ Α.2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς) οι δαπάνες για πυξίδα, GPS, plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό χαρτογράφο, VMS, ERS, άγκυρα, εργάτη άγκυρας, VHF, στολή κατάδυσης;

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.8 (Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς) ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: πυξίδα, GPS, plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό χαρτογράφο, VMS, ERS, άγκυρα.

Η δαπάνη για VHF είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.8.

Η δαπάνη για στολή κατάδυσης είναι επιλέξιμη μόνο για οστρακαλιείς (1 σετ ανά αλιέα).

1/12/2021 Στο συνημμένο αρχείο ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ στον ΠΙΝΑΚΑ Β.11 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ;

Με δεδομένο ότι η υλοποίηση των επενδύσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/06/2023, στα διαθέσιμα τέσσερα εξάμηνα συμπληρώνουμε τα εξής:

  • στο Α’ εξάμηνο μπαίνουν οι αναδρομικές δαπάνες έως και 31/12/2021
  • στο Β’ εξάμηνο μπαίνουν οι δαπάνες του Α’ εξαμήνου του 2022
  • στο Γ’ εξάμηνο μπαίνουν οι δαπάνες του Β’ εξαμήνου του 2022
  • στο Δ’ εξάμηνο μπαίνουν οι δαπάνες του Α’ εξαμήνου του 2023

Τέλος, να σημειωθεί ότι η “*Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 24 μήνες” αφορά την χρονική περίοδο από την ένταξη και δεν μπορεί να ξεπερνάει την 30/06/2023.