Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «της ΟΤΔ  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υ.Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 …