Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 503.480,20 € 503.480,20 € 0,00 €
4.2.2.1 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας /υδατοκαλλιέργειας
4.2.2.2 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
4.2.2.3 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές