Η “ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ” ιδρύθηκε το 1997, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και εδρεύει στο νομό Χίου, στην οδό Λάδης 1. Οι δραστηριότητές της είναι η άμεση και σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η δικτύωση τους σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την άρση της απομόνωσης, η σύνταξη – υποβολή προτάσεων αλλά και υλοποίηση – διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η εταιρία “ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ” δεσμεύεται να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στη δραστηριότητα της διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, προσφέροντας τους κατάλληλους πόρους.

ISO 9001:2015

Οι στόχοι της εταιρίας ως προς την ποιότητα είναι:

  • Η χρήση έγκυρων δεδομένων όπως νομοθεσία, οδηγοί εφαρμογής προγραμμάτων, εγκύκλιοι για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
  • Η αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών και η τήρηση της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών δεδομένων των πελατών – επενδυτών.
  • Η αξιόπιστη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την αρχική αξιολόγηση μια πρότασης ως το τελικό κλείσιμο του έργου.
  • Η εστίαση όλων των εργαζόμενων στην συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους.
  • Η συνεχής μείωση μέχρι κάτω του 2% των μη συμμορφούμενων υπηρεσιών, ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η συνεχής μείωση, μέχρι μηδενισμού (0) των παραπόνων των πελατών.
  • Η αύξηση του πελατολογίου της επιχείρησης, κατά 10% από χρόνο σε χρόνο.
  • Η συστηματική παρακολούθηση της διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, αναφορικά με τις εξελίξεις στα επενδυτικά προγράμματα, τις προσδοκίες των πελατών – επενδυτών και τις τάσεις της αγοράς.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτήν, τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και προωθούν κάθε δυνατή ενέργεια που προάγει την ποιότητα. Γι’ αυτό μεριμνούν για καλό εργασιακό κλίμα, για επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση, για σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για συνεχείς ελέγχους συμμόρφωσης, στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001: 2015.