Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά:

e1509030265740

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΑΑ 2014 – 2020 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

Κωδικοποιημένο Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού Χαρακτήρα (περιλαμβάνει την 1η, 2η και 3η τροποποίηση)

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (30/11/2017)

1η Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (21/9/2018)

2η Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (22/1/2019)

3η Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (25/6/2020)

Τροποποίηση Πλαισίου Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα (4/8/2021)

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

Φάκελος Α: Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος Αναμορφωμένος

Φάκελος Β: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD Leader) Αναμορφωμένος

epalth_logo_tel

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΕΤΘΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας

Αναμόρφωση τοπικού προγράμματος ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER 2014-2020 για την Π.Ε. Χίου Αναμορφωμένος

Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (17/12/2019)

1η Τροποποίηση πλαισίου υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (17/4/2021)

2η Τροποποίηση πλαισίου υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (13/7/2022)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 104 – 2000 – για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ – 651 2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 669 – 2009 – για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679 – 2016 – για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ – 702 2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Γεωργίας και Δασοκομίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ – 808 2014 – σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 809 – 2013 – για την έναρξη επανεξέτασης, ως προς «νέο εξαγωγέα», του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1389/2011 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EΕ 809 – 2014 – για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ – 1303 2013 – περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1305 2013 – για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1379 – 2013 – για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1407 2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1408 2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1925 – 2017 – σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 640 – 2014 – για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ-508_2014 – για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

KYA 2986 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 3885-2-12-16 – Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1η τροποποίηση της ΚΥΑ 2986/25.11.2016 – Τροποποίηση της ΚΥΑ 2986 Λειτουργικών Μορφών Καταλυμάτων.

ΥΑ 12868/2018 – Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

Ν. 4276/2014 – Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

N. 4531/2018 Άρθρο 39 – Τροποποίηση του Ν. 4276/2014 (βρίσκεται στο Άρθρο 39 στη σελίδα 121) και αφορά Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς.


 
οΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΥΑ Οικοτεχνίας – για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας – τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ.:4912/120862 /05/11/2015 Υ.Α με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»

ΚΥΑ 543 344150 24/03/2017 – Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

KYA 310 – 85788 – Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ‘‘Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα’’.


 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν.4582 2018 ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.


N. 4314_2014 ΦΕΚ A265 – Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

N. 4235 2014 – Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

YA 81986 – ΦΕΚ 1822 – 240815 – Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

YA 110427 – ΦΕΚ 3521 2016 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2545 – 17/10/2016 – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

KYA 24944 2016 – ΦΕΚ 3066 – 26/09/2016 – Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

ΚΥΑ 2635 13/09/2017 – Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».

ΦΕΚ 135Β 2014 – Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.