2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΧΙΟΥ»

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων” [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020» και Μέτρο 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους αναφορικά με τη Δράση 4.2.2 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΧΙΟΥ».

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD ΕΠΑλΘ όπως αυτή απεικονίζεται στην Πρόσκληση, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 503.480,20 €.

Το συνολικό επιλέξιμο συγχρηματοδοτούμενο κόστος ανά πράξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000,00€, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

25/11/2020 στις 08:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

25/01/2021 στις 15:00

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

  • 00Ημέρες
  • 00Ώρες

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (https://logon.ops.gr) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΕΠΑλΘ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alieia.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.leaderchios.gr.