Δημόσια Κοινωνική Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΠΑΑ 2021-2027

Τι είναι το Πρόγραμμα Leader; Η παρέμβαση LEADER (Liaisons Entre Actions De Developpement de l’ Economie Rulare) , η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, αποτελεί εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής …