Η ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Νομού υλοποιεί CLLD - Leader 2014 - 2020

Η Εταιρεία

Οι δραστηριότητές της είναι η άμεση και σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η δικτύωση τους σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την άρση της απομόνωσης, η σύνταξη – υποβολή προτάσεων αλλά και υλοποίηση – διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

CLLD/LEADER

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει τυπικά έως το 2023. Στη διάρκεια των ετών αυτών υλοποιούνται ιδιωτικά και δημόσια έργα που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

30 ΧΡΟΝΙΑ LEADER!

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών μας, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση, την απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.

CLLD/LEADER

Νέα - Ανακοινώσεις

  • Ανακοίνωση της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ για τον χαμό του Τάσου Ποδιά
  • Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση
  • Οικονομική Προσφορά για Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων έτους 2021

Προκηρύξεις

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικού Π.Ε.
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικών Π.Ε.
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Οικονομολόγων Π.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης