Η ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Νομού υλοποιεί CLLD - Leader 2014 - 2020

Η Εταιρεία

Οι δραστηριότητές της είναι η άμεση και σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η δικτύωση τους σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την άρση της απομόνωσης, η σύνταξη – υποβολή προτάσεων αλλά και υλοποίηση – διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

CLLD/LEADER

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει τυπικά έως το 2023. Στη διάρκεια των ετών αυτών υλοποιούνται ιδιωτικά και δημόσια έργα που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

30 ΧΡΟΝΙΑ LEADER!

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών μας, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση, την απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.

CLLD/LEADER

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης