Σκοποί της Ανώνυμης Εταιρείας είναι:

 1. Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
 2. Η στήριξη των ΟΤΑ στον αναπτυξιακό τους ρόλο.
 3. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
 4. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής.
 5. Η αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων.
 6. Η τεχνική στήριξη των εταίρων και η προώθηση της συνεργασία στην προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο καθώς και ο συντονισμός των προγραμμάτων και η ένταξη τους σε μια συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του Νομού Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 7. Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Χίου και της ευρύτερης περιοχής με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε  Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
 8. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στις περιοχές του Νομού Χίου και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 9. Ο σχεδιασμός διαχείρισης και ολοκλήρωσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
 10. Η τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιωτών, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και ενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.
 11. Η πολιτιστική αναβάθμιση και στήριξη κοινωνίας .
 12. Η ανάληψη παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.
 13. Η τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
 14. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της εσωτερικής συνοχής της περιοχής.
 15. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 16. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα με τα παραπάνω προγράμματα και η διενέργεια κάθε συναφούς δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
 17. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό η ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.