Οι δικαιούχοι μετά την Απόφαση Ένταξης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης καθώς επίσης και να αιτηθούν χορήγηση προκαταβολής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έχοντας συγκεντρώσει όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και προδιαγράφονται στις σχετικές οδηγίες που ακολουθούν.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, οι δικαιούχοι κάνουν είσοδο στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για τη συμπλήρωση του αιτήματος στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα προκαταβολής, πληρωμής και τροποποίησης μιας πράξης μπορείτε να βρείτε στη σχετική Σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στην Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ  80293/4-12-2020, καθώς και στην ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα σχετικά έντυπα-νομοθεσία που αφορούν στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και τις με Αρ. Πρωτ. 49982/2-7-2018 Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή σε στοιχεία πράξης που έχει εγκριθεί ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ να προηγείται αίτημα τροποποίησης, και μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου από την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, θα μπορέσει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων μπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησής τους όσον αφορά:

  • την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • την παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (*)
  • την αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.)
  • την μεταφορά ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»
  • την διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).
  • άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης (*)

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας) το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.(*)

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης όπως π.χ: χρονοδιάγραμμα σύμβασης, αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», εγκρίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου που θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης και πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης (αναλυτικό προϋπολογισμό) πριν και μετά την τροποποίηση. (σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα εφαρμόζει στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΕTAX AAE OTA και καθορίζει τις διαδικασίες για τον έλεγχο της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και τη συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίησή της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ δικαιούχου και ΟΤΔ (νομικές δεσμεύσεις).

Αίτημα προκαταβολής

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ, τη χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τη διαδικασία 3.1 της Εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. Η χορήγηση της προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης (συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου) που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής και να επιστραφούν στον ΕΛΕΓΕΠ οι τυχόν παραγόμενοι τόκοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της εγγυητικής.

Το αίτημα χορήγησης προκαταβολής υποβάλλεται από τον δικαιούχο στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ μέσω του ΠΣΚΕ, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο και αποστέλλει το αίτημα με τα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για αξιολόγηση και εκκαθάριση.

Για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή του αιτήματος, ο δικαιούχος οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίησή του στο ΠΣΚΕ, να αποστείλει στην ΟΤΔ, την υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Μετά την εκκαθάριση του αιτήματος ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τη Δημόσια Δαπάνη στον λογαριασμό της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, που διατηρεί αποκλειστικά με σκοπό την πληρωμή πράξεων του Υπομέτρου 19.2 και στη συνέχεια η ΟΤΔ καταβάλει άμεσα το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ. 651/2014 σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου.

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2023.»

Αίτηση καταβολής ενίσχυσης - ελέγχου (Πληρωμής)

Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης Δημόσιας Δαπάνης των πράξεων προς τους δικαιούχους γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και την υποβολή αντίστοιχων αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης και ελέγχου για την πληρωμή.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), προς την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ύστερα από την υποβολή στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλει στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τα τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία ορίζονται στο παράτημα της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση το αίτημα εξετάζεται με την υποβολή του φυσικού φακέλου εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή ηλεκτρονικά (και έχει εγκριθεί τυχόν τροποποίηση).

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι έξι (6) αιτήματα πληρωμής στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η τυχόν υποβολή αιτήματος χορήγησης προκαταβολής ενώ οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 30%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης (έως 11.12.2021).

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καταρτίστηκε Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

Στόχος του Οδηγού είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ, καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, δίνονται τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβαίνουν όπως παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και κάθε άλλου είδους προωθητικού υλικού, ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών και αφισών, καταχωρίσεις στον τύπο, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.

Επεξηγηματική Πινακίδα

Παρακάτω παρέχεται σχετικό υπόδειγμα βάση του οποίου διαμορφώνεται γραφιστικά η πινακίδα που οφείλουν οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, να έχουν αναρτημένη πριν υποβάλλουν το 1ο Αίτημα πληρωμής τους. Το υπόδειγμα είναι αρχείο του Powerpoint το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί ο δικαιούχος, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι διαστάσεις της αφίσας ή της επεξηγηματικής πινακίδας προτείνεται να είναι τουλάχιστον οι παρακάτω:

  • Για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 50.000 – 500.000 Ευρώ, απαιτείται η ανάρτηση τουλάχιστον μίας αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή πινακίδας με πληροφορίες σχετικά με την πράξη, σε σημείο εύκολα ορατό, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
  • Για πράξεις που αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, ή υποδομές ή κατασκευαστικά έργα, των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους (δίνονται σχετικές διευκρινίσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ.1).

Γραφικά: Αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής (για πινακίδες)

Γραμματοσειρά: Arial μαύρη

Υπόβαθρο (φόντο): λευκό

 

Banner Ιστοσελίδας

Στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (εάν υπάρχει) θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο σε όλες τις σελίδες το παρακάτω banner το οποίο πατώντας το θα πρέπει να σε οδηγεί στην επεξηγηματική πινακίδα.

Χρήσιμα έγγραφα και οδηγίες αναφορικά με την υλοποίηση των πράξεων ιδιωτικών έργων