Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μηχανικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υ.Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ