Σχετικά με την Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις επενδύσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία η οποία θα πρέπει να είναι εκτενής και τεκμηριωμένη.

Η έκθεση αυτή από τον δικαιούχο υποβάλλεται ανάλογα με την φύση της επένδυσης.