Γ’ Τροποποίηση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα μετατίθεται στις 20/9/2019 και ώρα 15.00.

Πρόσκληση 19.2 – Γ’ Tροποποίηση

Το εν λόγω αρχείο έχει ενσωματωθεί και στη σελίδα της 1ης Προκήρυξης, την οποία μπορειτε να δείτε πατώντας εδώ.