Δ’ Τροποποίηση 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα μετατίθεται στις 14/10/2019 και ώρα 15.00.

Τροποποιήσεις αρχείων

Ακολουθούν τα τροποποιημένα αρχεία της πρόσκλησης, με τις διαφοροποιήσεις να έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα.

Πρόσκληση 19.2 – Δ’ Tροποποίηση  Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση – Δ’ Τροποποίηση

Τα παραπάνω αρχεία έχουν ενσωματωθεί και στη σελίδα της 1ης Προκήρυξης, την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.