Ά Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Ν. Χίου

Πρόσκληση

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση με τα τροποποιημένα αρχεία πατώντας εδώ.

Τροποποιήσεις

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» με τίτλο «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Ν. Χίου» με αρ. πρώτ.  3788/2-9-2021 εντοπίζεται στα παρακάτω:

Αρχείο Πρόσκλησης

Στο κεφάλαιο 7 «Γενικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Πράξεων» προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:

 • Για τις κατηγορίες πράξεων που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, που εμπίπτουν στο καθεστώς των Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, ισχύουν τα παρακάτω:
 • η πράξη είναι επιλέξιμη όταν αφορά την ίδρυση ή επέκταση ή / και ποιοτικό εκσυγχρονισμό κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και συγκεκριμένα ξενοδοχείων 5, 4 και 3 αστέρων (σύμφωνα με την ΥΑ 216/2015 (Β’ 10) όπως ισχύει) με ελάχιστη δυναμικότητα 10 δωμάτια, 20 κλίνες και μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες
 • η πράξη είναι επιλέξιμη όταν αφορά την ίδρυση ή επέκταση ή / και ποιοτικό εκσυγχρονισμό κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και συγκεκριμένα την ίδρυση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) βάσει των όσων προβλέπονται στην ΥΑ 14129/2015 (Β’ 1476)
 • η πράξη είναι επιλέξιμη όταν αφορά την ίδρυση ή επέκταση ή / και ποιοτικό εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και συγκεκριμένα την ίδρυση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (βάσει της ΥΑ 27715/2013 (Β΄3118) όπως ισχύει) με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό κατοικιών 2 και ελάχιστο συνολικό αριθμό κλινών 10.
 • η πράξη είναι επιλέξιμη όταν αφορά την ίδρυση ή επέκταση ή / και ποιοτικό εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και συγκεκριμένα την ίδρυση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) 5, 4 και 3 κλειδιών (βάσει της Υ.Α. 12868/2018 (ΦΕΚ 3119 Β΄) όπως ισχύει) με ελάχιστη δυναμικότητα 5 δωμάτια, 10 κλίνες.
 • η πράξη είναι επιλέξιμη όταν αφορά την ίδρυση ή επέκταση ή / και ποιοτικό εκσυγχρονισμό κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014). Η ενίσχυση της ίδρυσης των καταλυμάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην 216/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 10 Β΄) για τα ξενοδοχεία και σύμφωνα με την 12868/2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3119 Β΄) για τα ΕΕΔΔ.».

Στο κεφάλαιο 12 «Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή της Αίτησης Χρηματοδότησης – Περιεχόμενα Φακέλου»:

Προστίθεται στο σημείο 15 το εξής: (τα αντίγραφα των λογαριασμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

Στο σημείο 24 «Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση», στο «Για υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα απαραίτητα στοιχεία νομιμότητας (πολεοδομικές άδειες, άδεια νόμιμης εγκατάστασης, νομιμοποιητικές τακτοποιήσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά)» προστίθεται το κείμενο «(εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης)»

ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στο πεδίο Β.6 «Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της επένδυσης», το επεξηγηματικό κείμενο αντικαθίσταται από το εξής:

«α) Περιγράψτε αν και με ποιο τρόπο η προτεινόμενη επένδυση συμπληρώνει άλλες επενδύσεις που είτε είναι ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων (στην ίδια Δημοτική Ενότητα).

β) Περιγράψτε αν και με ποιο τρόπο η προτεινόμενη επένδυση συμπληρώνει υφιστάμενη επένδυση ή επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ η χρηματοδοτούμενη πράξη δημιουργεί επιπλέον υπηρεσίες/ προϊόντα στην κύρια δραστηριότητα της επένδυσης).»

Κριτήρια Επιλογής Μέτρο 8.3.3 CLLD Ιδιωτικά

Στο κριτήριο 26 «Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου», εξειδικεύεται το κριτήριο αναφορικά με την βαθμολόγηση των σχετικών με τη φύση της πρότασης τίτλων σπουδών και κατάρτισης, με το εξής:

«Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 5 βαθμοί,

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ: 4 βαθμοί

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης: 2 βαθμοί

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση: 1 βαθμός»

Οδηγός Επιλεξιμότητας & Επιλογής

Στο κεφάλαιο 3.2 «Ανάλυση Κριτηρίων»:

Στην επεξήγηση του κριτηρίου 1 «Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση», αναφορικά με τους αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, προστίθεται το παρακάτω σημείο:

«6. Για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού, εξετάζεται αν ο επαγγελματίας αλιέας:

a.  δραστηριοποιείται στην παράκτια αλιεία

b.  διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες

c.   φέρει νόμιμα, εκτός των άλλων, αλιευτικό εργαλείο δίκτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησης τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS).»

Στην επεξήγηση του κριτηρίου 17 «Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αντικαθίστανται με τα εξής:

«1. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (Υπόδειγμα ΙΙΙ)

2.   ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ. Η ενότητα B.9  «Εξασφάλιση προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» ισοδυναμεί με έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία πρέπει να περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την πλήρωση του κριτηρίου.

3.   Αίτηση στήριξης

4.   Αναλυτικός προϋπολογισμός (πρόβλεψη ειδικού εξοπλισμού για ΑΜΕΑ)»

Στην επεξήγηση του κριτηρίου 18 «Συμβατότητα της πράξης με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο», προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

«Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης:

 • Αίτηση Στήριξης
 • Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης και σχετικά δικαιολογητικά.

Ιδιαίτερα για τον έλεγχο της συμφωνίας της πρότασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά θα ελεγχθούν:

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Σχετικές εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις, εφόσον υπάρχουν.
  • Αναλυτική εμβαδομέτρηση, ανά δωμάτιο – διαμέρισμα, και Πίνακας μοριοδότησης κατάταξης κλειδιών στην περίπτωση «Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων». Αναλυτική εμβαδομέτρηση απαιτείται επίσης και στην περίπτωση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
  • Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ή ΦΕΚ χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού, εφόσον απαιτείται.

Επίσης, για τον έλεγχο της συμφωνίας της πρότασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 414/12-1-2015, όπως ισχύει κάθε φορά θα ελεγχθούν:

 • Φωτοαντίγραφο αιτήματος για την αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της αρμόδιας Π.Ε. (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015).
 • Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015).»

Το κριτήριο 20 «Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης» τροποποιείται ως εξής:

«Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί.

Ειδικότερα τεκμηριώνεται:

Ι) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής (κεφάλαιο 4 του παρόντος) και

ΙΙ) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση των παρακάτω όρων:

 1. η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας:
  1. πιο συγκεκριμένα: «Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας»
 2. η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές,  Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, Περιφερειακές Στρατηγικές κλπ.)
 3. η μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα)
 4. Εξετάζεται η μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας / επένδυσης σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (σύνολο ή τμήμα της Δημοτικής Ενότητας που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης).
 5. η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
  1. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι, ενδεικτικά:

– υφιστάμενες ή προβλεπόμενες επενδύσεις σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας που δρουν συμπληρωματικά ως προς τη λειτουργία της προτεινόμενης επένδυσης

– αναπτυξιακά έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή και που συνδέονται με τη λειτουργία της επένδυσης

– γεγονότα (πολιτιστικά – αθλητικά) που αυξάνουν την επισκεψιμότητα στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 • η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
  • Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών που σχετίζονται με τις παροχές και/ή τα προϊόντα της επιχείρησης (πχ ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιμότητας, παραγωγής ειδικών προϊόντων).»

Στην επεξήγηση του κριτηρίου 21 «Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα», προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

«σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο «Δελτίο Ταυτότητας Δεικτών».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίες, η τήρηση των οποίων θα παρακολουθείται για 3 έτη, είναι εκείνες που θα δηλώσει ο δικαιούχος στην αίτηση στο ΠΣΚΕ καθώς και στην Ενότητα Β.10 του Εντύπου I-2 και όχι αναγκαστικά το σύνολο των θέσεων εργασίας που εμφανίζονται στον Πίνακα Προσωπικού. Σύμφωνα με τον ορισμό του συγκεκριμένου δείκτη πρόκειται για τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι θέσεις εργασίας επαπειλούνταν χωρίς την παρέμβαση του ΕΤΘΑ.»

Στην επεξήγηση του κριτηρίου 23 «Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης», προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

«Το μέγιστο της βαθμολογίας λαμβάνει η πράξη όταν η χρηματοδοτούμενη επένδυση δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής ως εξής:

•    συμπληρώνει άλλες επενδύσεις που είτε είναι ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων (στην ίδια Δημοτική Ενότητα)

•    συμπληρώνει υφιστάμενη επένδυση ή επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ η χρηματοδοτούμενη πράξη δημιουργεί επιπλέον υπηρεσίες/ προϊόντα στην κύρια δραστηριότητα της επένδυσης).»

Το κριτήριο 24 «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη», τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

«Εξετάζεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών (φύση της επένδυσης, διαχείριση πρώτης ύλης, τεχνολογία κλπ.)

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:

Ι) Η εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή νέων γνώσεων για:

α. την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας) ή/και

β. την εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής.

ΙΙ) Η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας (οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία).

ΙΙΙ) Η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές (μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης:

•    Αίτηση Στήριξης

•    Αίτηση Στήριξης – Συμπληρωματικά Στοιχεία  – Ενότητα Β.7

•    Οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει το κριτήριο πχ έντυπα τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, μελέτες σχεδιασμού προϊόντων»

Στο κριτήριο 25 «Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης», στη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης προστίθεται το «Έναρξη Επιτηδεύματος»

Στο κριτήριο 26 «Επιχειρησιακή Ικανότητα του Δικαιούχου», προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

«Στην περίπτωση εταιρειών εξετάζεται η ύπαρξη των παραπάνω μεταξύ ενός εκ των παρακάτω: του διαχειριστή ή του προέδρου ή του Δ/ντα Συμβούλου ή ενός εκ των εταίρων που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 20%.»

Στο κριτήριο 27 «Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων», στο δικαιολογητικό αναφορικά με τα Τραπεζικά Έγγραφα για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής, η πρόταση «(θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)» τροποποιείται σε «(θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)»

Επιλέξιμες & μη επιλέξιμες δαπάνες

Στο κεφάλαιο 2.1 «Επιλέξιμες δαπάνες για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων» η παράγραφος 7 αντικαθίσταται με το παρακάτω:

7.Αγορά καινούργιων οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης και πληρούν σωρευτικά τους παρακάτω όρους:

 • Το μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
  • Το μεταφορικό μέσο να είναι:
   • επαγγελματικό όχημα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία της επένδυσης.
   • είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών (μόνο για δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού).
  • Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 30.000€.
  • Η προμήθεια μεταφορικού μέσου δεν θα πρέπει να προορίζεται για εκμίσθωση.
  • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
  • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Για τα μεταφορικά χερσαία μέσα είναι επιλέξιμα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.

Στα κεφάλαια 1.4 «Μη επιλέξιμες δαπάνες για δράσει Μη Κρατικών Ενισχύσεων»  και 2.2 «Μη επιλέξιμες δαπάνες για δράσει Κρατικών Ενισχύσεων» προστίθεται το παρακάτω σημείο: «Δαπάνες για κατεδάφιση κτισμάτων»