Η ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Νομού υλοποιεί CLLD - Leader 2014 - 2020

Η Εταιρεία

Οι δραστηριότητές της είναι η άμεση και σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η δικτύωση τους σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την άρση της απομόνωσης, η σύνταξη – υποβολή προτάσεων αλλά και υλοποίηση – διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

CLLD/LEADER

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει τυπικά έως το 2023. Στη διάρκεια των ετών αυτών υλοποιούνται ιδιωτικά και δημόσια έργα που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υπηρεσιών ΕΤΑΧ

Αναφορικά με το Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» του ΠΑΑ 2014-2020

Νέα - Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Έργων

Ειδήσεις Σχετικών Φορέων