Η ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του Νομού

υλοποιεί το νέο CLLD – Leader.

Η Εταιρεία

Οι δραστηριότητές της είναι η άμεση και σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, η στήριξη και προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, η δικτύωση τους σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο με στόχο την άρση της απομόνωσης, η σύνταξη – υποβολή προτάσεων αλλά και υλοποίηση – διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

CLLD/LEADER

Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2022. Στη διάρκεια των ετών αυτών θα υλοποιηθούν ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.

Προκηρύξεις Έργων

Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Δημόσιου Χαρακτήρα

Νέα - Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις

Ειδήσεις Σχετικών Φορέων