6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1), ανέρχεται σε 2.719.181,83 €.

Συνημμένα