Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ETAX AAE OTA σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8-05-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας το Δ.Σ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους Μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ την 15/5/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.