1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη 2ης Πρόσκλησης ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1), ανέρχεται σε 511.647,23 €.

Συνημμένα