Τελικός Πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ανακοινώνει την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των πενήντα τεσσάρων (54) προτάσεων που κατατέθηκαν στο CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για επιδότηση σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Έπειτα από αίτημα της εταιρείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση 1.076.290,00 €, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον στα 4.221.290,00 €, οπότε και εντάσσονται όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις. 

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Ιάκωβος Αμύγδαλος

ΣΥΝΥΜΜΕΝΑ