Πίνακας κατάταξης επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ανακοινώνει την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση των πενηντατεσσάρων (54) προτάσεων που κατατέθηκαν στο CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για επιδότηση προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Βάσει του πίνακα κατάταξης, οι δικαιούχοι των αιτήσεων στήριξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης / ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν στον καθένα ξεχωριστά.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει την επιπλέον χρηματοδότηση που απαιτείται, με σκοπό να μπορέσουν να ενταχθούν όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης θα προκύψει έπειτα από την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Ιάκωβος Αμύγδαλος

ΣΥΝΥΜΜΕΝΑ