Έναρξη πληρωμών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης των εγκεκριμένων προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. και ως εκ τούτου μπορούν πλέον να υποβάλλουν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (https://ependyseis.gr) τα εξής:

  • Αιτήματα Προκαταβολής
  • Αιτήματα Πληρωμής
  • Αιτήματα Τροποποίησης Πράξεων

Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των παραπάνω αιτημάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στη διεύθυνση https://leaderchios.gr/odigies-ylopoiisis-praxeon/.

Τα στελέχη της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ βρίσκονται στη διάθεση των δικαιούχων για περεταίρω διευκρινίσεις, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2271043510 και στο email [email protected].

                                                                                                      Για την ΟΤΔ / ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

                                                                                                                  Ο Συντονιστής 

                                                                                                                Ιωάννης Καρράς