Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με εισήγηση της Λειτουργικής Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, και σε συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Χίου, εκδόθηκε απόφαση νο. 168/20-05-2022, για την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ και αναρτώνται στο ΠΣΚΕ.

Οι παρακάτω πίνακες καταρτίζονται σύμφωνα με τον αρχικό προκηρυχθέν προϋπολογισμό της πρόσκλησης και δεν περιλαμβάνουν την υπερδέσμευση ποσοστού 200% που εγκρίθηκε για την πρόσκληση με το με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, με την οποία το συνολικό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 1.991.999,20€.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του προσωρινού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Πίνακα Ι.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, άρθρο 14, οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦ – ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ επί του συνόλου των σταδίων αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (πίνακα κατάταξης).

Κατά τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων, αποστέλλονται στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρχεία της αξιολόγησης (ΛΕΠ, ΦΑΠ και Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός) στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο ΠΣΚΕ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΠΣΚΕ, έως τις 14:00 της ημέρας της προθεσμίας και διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο έγγραφο, ή με λήψη εγγράφου με ταχυδρομικά μέσα με απόδειξη παραλαβής από τον ΕΦ-ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ. Για να θεωρούνται εμπρόθεσμες οι ενστάσεις και να εξετάζονται, πρέπει να έχουν λάβει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΕΦ στις προθεσμίες και τρόπο που προαναφέρονται.

Μετά από τη διαδικασία ενστάσεων ενημερώνουμε ότι αποφάσεις ένταξης θα εκδοθούν στο όριο των διαθέσιμων πιστώσεων της πρόσκλησης σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης που θα διαμορφωθεί και μετά από τη διάθεση επιπλέον υπερδέσμευσης στο ποσό της πρόσκλησης.

Για τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ – ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής ΕΦ – ΟΤΔ, ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ