Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ενστάσεων – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της με αρ. πρώτ. 3788/2-9-2021 Πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. Χίου», η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών ενστάσεων.

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων

Για την ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο Διευθυντής ΕΦ – ΟΤΔ

Ιωάννης Καρράς