3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από την τροποποίηση τριανταενός (31) Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και την έκδοση οκτώ (8) Αποφάσεων Ανάκλησης της με αρ. πρώτ. 3788/2-9-2021 Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων του ΕΠΑλΘ 2014-2020 Ν. Χίου» σύμφωνα με την με αρ. 278/6-3-2023 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων και έπειτα από τις παραπάνω τροποποιήσεις, οι πράξεις που εντάσσονται είναι οι 61 πράξεις του Πίνακα Ι, συνολικού Προϋπολογισμού 7.139.063,45€ και Δημόσιας Δαπάνης 4.640.389,99€.

Συνημμένα

Εγγραφή στις ειδοποιήσεις
Ειδοποιήσεις για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Εμφάνιση όλων των σχολίων