Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ