2η Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με εισήγηση της Λειτουργικής Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ και σε συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Χίου, εκδόθηκε απόφαση νο. 173/22-06-2022 για την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ.  Έπειτα από το με  1812/22-09-2022 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, με το οποίο η δυνατότητα υπερδέσμευσης ανέρχεται πλέον στο 602% της αρχικής δημόσιας δαπάνης φτάνοντας τα 5.992.000,00€, εκδόθηκε η απόφαση νο. 204/23-09-2022 της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος για την Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος αποτυπώνεται παρακάτω:

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων και μετά την εφαρμογή της υπερδέσμευσης της πρόσκλησης βάσει των με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022, 1468/27-7-2022 και 1812/22-09-2022 εγγράφων της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Πίνακα Ι.

Για τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ – ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής ΕΦ – ΟΤΔ, ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ