1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Δημοσίου Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020»  η Εταιρεία Τπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υποδράσεις :

 

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.

Σημειώνετε ότι στη συγκεκριμένη δράση, δεν μπορούν να ενταχθούν πράξεις, οι οποίες προβάλουν μία περιοχή με στόχο την προσέλκυση τουριστών/επισκεπτών αλλά και γενικότερα δεν μπορούν να ενταχθούν πράξεις, οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

 

Η Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) (κωδικός ΟΠΣΑΑ 19.2.4.2_1/M173358292).

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) (κωδικός ΟΠΣΑΑ 19.2.4.3_1/M173358292).

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (κωδικός ΟΠΣΑΑ 19.2.4.4_1/M173358292).

 

Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.

Η Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.6.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. (κωδικός ΟΠΣΑΑ 19.2.6.1_1/M173358292).