Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 29/08/2022 και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ. τη Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 18:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ