Πρόσκληση Μετόχων ΕΤΑΧ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9/9/2020 και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους σε επαναληπτική Γ.Σ. την Τετάρτη 16/9/2020 και ώρα 18:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ