Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα του Μέτρου 19.2 του Π.Α.Α. 2014-2020

Οριστικοποιήθηκαν σήμερα στο ΟΠΣΑΑ, οι αποφάσεις ένταξης των 6 Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα που επελέγησαν από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ για χρηματοδότηση μέσω του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER, των δράσεων 19.2.4 και 19.2.6.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει εντός των προσεχών ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους.

 

Για την ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

 

Συνημμένα Αρχεία

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.2

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.3

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.4

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.6.1

 

Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

Υπόδειγμα Σύμβασης ΟΤΔ (αφορά Δημόσιες Συμβάσεις)

Υπόδειγμα Σύμβασης ΟΤΔ (αφορά μη Δημόσιες Συμβάσεις)