Οριστικός Πίνακας Κατάταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με εισήγηση της Λειτουργικής Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦ/ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, και σε συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER Χίου εκδόθηκε απόφαση νο. 173/22-06-2022 για την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα και ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν την υπερδέσμευση ποσοστού 200% που εγκρίθηκε για την πρόσκληση με το με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, με την οποία το συνολικό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 1.991.999,20€.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων και μετά την εφαρμογή της υπερδέσμευσης της πρόσκλησης βάσει του με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Πίνακα Ι.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης για τις προτάσεις του Πίνακα Ι και θα ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα οριζόμενα από την πρόσκληση ώστε να εκδοθούν οι Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης. Με την Απόφαση ένταξης οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των πράξεων τους, καθώς το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι περιορισμένο (30/6/2023).

Για τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης

ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ – ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διευθυντής ΕΦ – ΟΤΔ, ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ