Καλλιεργώντας έργα ποιότητας: Οδηγός για τις ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καθώς οι ΟΤΔ Αλιείας εργάζονται για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027, πολλές θα θέλουν να επικεντρωθούν στα «επόμενα βήματα» για την υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ στην περιοχή τους διασφαλίζοντας ότι οι καλές στρατηγικές θα μεταφραστούν σε ουσιαστική δράση σε τοπικό επίπεδο.

Ο Οδηγός «Καλλιεργώντας έργα ποιότητας» έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ΟΤΔ Αλιείας να μεταφέρουν τις στρατηγικές σε έργα που θα κάνουν μία πραγματική διαφορά στην αλιεία και στις παράκτιες κοινότητες.

Χρησιμοποιώντας  παραδείγματα έργων από πέντε ΟΤΔ Αλιείας από όλη την Ευρώπη, κάθε κεφάλαιο καταδεικνύει πως η ΟΤΔ Αλιείας επέλεξε έργα που συμβάλλουν στους στρατηγικούς της στόχους αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα.  Ο Οδηγός με τις πληροφορίες που περιέχει για τον εντοπισμό ενός ποιοτικού έργου και τις συνθήκες που χρειάζονται για ένα επιτυχημένο έργο, στοχεύει στο να αποτελέσει έμπνευση για τη μελλοντική δουλειά των ΟΤΔ Αλιείας.