Έκδοση Απόφασης Ένταξης – ΕΠΑλΘ Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την με αρ πρώτ. 4319/21-7-2022 Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3788/2-9-2021 (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 CLLD.12 – Α/Α ΟΠΣΕΣΠΑ: 5059)  τυυ Ενδιάμεσου Φορέα Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. Χίου» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) για συνολική δημόσια δαπάνη 1.802.334,15€

Προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (έως την 17η Αυγούστου 2022) να αποστείλει στον Ε.Φ. τα εξής:

 1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν:
  • την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος όπου να απεικονίζονται και οι δηλωθέντες ΚΑΔ επένδυσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα  δηλώνεται ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις.
 2. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση νομικά πρόσωπα/εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν:
  • καταστατικό επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ, στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση
  • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
  • Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου θα δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο (υπεύθυνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) θα είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
 3. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υφιστάμενα νομικά πρόσωπα/εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αύξηση κεφαλαίου ίση με το ποσό της ιδίας συμμετοχής. Προς τεκμηρίωση αυτού, προσκομίζεται τροποποιημένο καταστατικό, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή (θα πρέπει να αναγράφεται ότι η αύξηση κεφαλαίου αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του εν λόγω προγράμματος.
  Η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής μπορεί να τεκμηριωθεί αποδεικνύοντας την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου:
  • με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων (Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων – Εταίρων) ή
  • με τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, εκτός του τακτικού (Απόφαση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο του λογαριασμού «Φορολογηθέντα αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων).
 4. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.
 5. Οι δικαιούχοι που είχαν δηλώσει ότι θα προσκομίσουν υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή κατά την έγκριση, θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο.
 6. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη κάλυψης της ιδίας συμμετοχής:
  • τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα (σε περίπτωση που είχε δηλωθεί στην αίτηση στήριξης) ή/και
  • τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για πράξεις που το ποσοστό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο 65% και χρηματοδοτούνται βάσει του αρ. 63 του Καν. Ε.Ε. 508/2014. Θα πρέπει να προσκομισθεί τραπεζικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της Απόφασης Ένταξης όπου να αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού.

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι εξοφλημένες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων του παρόντος. Οι δαπάνες αυτές θα αποδεικνύονται:

 • από αντίγραφα των εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος 
 • από αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής
 • με προσκόμιση Μητρώου Παγίων όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών (όπου απαιτούνται)

Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους δικαιούχους, θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο Σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

Ευχόμαστε στους δικαιούχους την απρόσκοπτη υλοποίηση των πράξεων τους.

Συνημμένα