ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξησ χιου
Τελευταία Ενημέρωση: 8/8/2019

Ενόψει της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, σας παραθέτουμε  απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ:

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15), έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Η μακροχρόνια αυτή μίσθωση πρέπει να είναι με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή μας αρκεί απλό μισθωτήριο κατατεθειμένο στο GSIS με αποδοχή από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή; (Ενημερωθηκε)

Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 618) αναφέρει ότι οι μισθώσεις, όταν υπερβαίνουν τα 9 έτη, πρέπει να καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και να μεταγράφονται.

Όμως, το άρθρο αυτό ΔΕΝ ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις (Άρειος Πάγος Απόφαση 749/2014).

Συνεπώς, οι επαγγελματικές μισθώσεις, για όσα χρόνια συμφωνηθούν, μπορούν να γίνουν κανονικά με ιδιωτικό συμφωνητικό και να ισχύουν έναντι του νέου κτήτορα, σε περίπτωση που ο σημερινός μεταβιβάσει το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο σημερινός εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) μεταβιβάσει το ακίνητο του, ο μισθωτής (επαγγελματίας – ενοικιαστής) προστατεύεται κανονικά για όλα τα χρόνια της μίσθωσης, ακόμα κι αν η μίσθωση έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προσοχή πάντα στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού και, σε καμία περίπτωση, με τα έντυπα μισθωτήρια που κυκλοφορούν στα περίπτερα ή στο διαδίκτυο.


 
Το κριτήριο επιλεξιμότητας με το οποίο αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης, δεν αφορά προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο άυλες ενέργειες. Στην περίπτωση που κάποια επένδυση αφορά την προμήθεια μόνο εξοπλισμού πρέπει να υπάρχει μισθωτήριο τουλάχιστον 9 ετών;

Σε συνάρτηση με τα αναγραφόμενα στην υφιστάμενη Υ.Α. 355/17-1-2019 Άρθρο 20, σε περίπτωση προμήθειας μόνο εξοπλισμού, θα απαιτηθεί 9ετής μίσθωση που εν προκειμένω είναι η μικρότερη προβλεπόμενη χρονική διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου.


 
Στα κριτήρια αποκλεισμού απαιτείται για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις έναρξη εργασιών και άδεια λειτουργίας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη λειτουργίας στην ΔΟΥ αλλά δεν έχουν ακόμα άδεια λειτουργίας είναι επιλέξιμες ? Επιχείρηση (εστίασης) η οποία έχει συσταθεί Δεκέμβριο του 2018 και δεν έχει πάρει ακόμα άδεια λειτουργίας λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων από τον Νόμο απαραίτητων εργασιών είναι επιλέξιμη?

Σύμφωνα με τον Καν. 651/2014 Άρθρο 22 που αφορά στην επιλεξιμότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται η αναγκαιότητα της εκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή η έναρξη λειτουργίας στη Δ.Ο.Υ.

Κατά την αίτηση στήριξης ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει αποδεικτικά κατάθεσης αίτησης/ φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες για έκδοση αδείας λειτουργίας. Η  άδεια λειτουργίας να προσκομισθεί πριν την ένταξή του. *

* Σε περίπτωση διαφοροποίησης θα δοθεί νέα διευκρίνιση.


 
Στο βαθμολογούμενο κριτήριο αν έχει ή όχι συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης, είτε πρόκειται για εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κλπ / Νομικό πρόσωπο, είτε φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση), εξετάζουμε απαραίτητα την έναρξη εργασιών στην εφορία καθώς και την έναρξη του ΚΑΔ της επένδυσης; Διότι κάποιος, προκειμένου να πάρει τα μόρια από αυτό το κριτήριο, μπορεί να κάνει έναρξη πριν την υποβολή της πρότασης με έναν ΚΑΔ που δεν απαιτεί άδεια λειτουργίας και στη συνέχεια να προσθέσει τον ΚΑΔ της επένδυσης, ο οποίος απαιτεί άδεια λειτουργίας, διαδικασία η οποία ενδεχομένως είναι πιο χρονοβόρα.

Σύμφωνα με την ΥΑ 355/17-1-2019 Άρθρο 20 Παρ. 3 ο δικαιούχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί σε επιλέξιμο ΚΑΔ και αυτόν πρέπει να δηλώσει κατά την αίτηση στήριξης.


 
Επιχείρηση με έναρξη εργασιών 18/02/2019 και με άδεια οικοδομής για κτιριακές εργασίες στις 31/01/2019, σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα είναι επιλέξιμη στην υποδράση 19.2.3.5. Με βάση ποιο άρθρο του κανονισμού 651/2014 μπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση, εξετάζοντας πάντα και το χαρακτήρα κινήτρου. Με το άρθρο 22 Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή με το 14 Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο εν λόγω επενδυτής από 19/02/2019 που έκανε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ έχει ξεκινήσει εργασίες για την επισκευή ακινήτου που θα στεγαστεί την επιχείρησή του.

Ατομική επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός του τρέχοντος έτους (2019) δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτού. Η ίδια δε επιχείρηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρετε χάνει τον χαρακτήρα κινήτρου, από τη στιγμή που έχει αρχίσει εργασίες για την επισκευή του ακινήτου και όχι λόγω της ημερομηνίας έκδοσης της άδεις οικοδομής. Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμος προς χρηματοδότησή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ Ε.Ε. 651/2014 διότι δεν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.


 
Σύμφωνα με το Α.Π. 3817/ΕΥΚΕ 73 έγγραφο στις 14-01-2018 διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 22 του Καν Ε.Ε. 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις εκείνες που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή νομική μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ κλπ), εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κέρδη, καθώς θεωρείται ότι οι απολήψεις του ατομικού επιχειρηματία και των εταίρων, εμπίπτουν στην έννοια της διανομής κέρδους. Ποιο αποτέλεσμα λαμβάνουμε υπόψη μας το λογιστικό ή το φορολογικό;

Η έννοια της διανομής κερδών υπό το πρίσμα του ΚΑΝ. Ε.Ε. 651/2014, έγκειται ο στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών.


 
Επιχείρηση εστιατορίου που λειτουργεί για πάνω από 5 χρόνια πρόκειται να επιδοτηθεί βάσει του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651/2014. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας έχει δυναμικότητα 20 καρέκλες και η νέα άδεια μετά την επένδυση προβλέπεται να έχει 25 καρέκλες θεωρείται επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης, οπότε σωστά πάει με το αρθρο 14 του ΚΑΝ 651/14. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς του επιδοτώ? Την προμήθεια μόνο των 5 επιπλέων καρεκλών και τραπεζιών ή λόγω αυτής της αύξησης μπορεί να επιδοτηθεί και για την ανακαίνιση ολοκλήρου του κτιρίου και του υφιστάμενου εξοπλισμού ή του επιδοτώ αναλογικά το 20% των λοιπών εργασιών που προκύπτει από την αύξηση δυναμικότητας;

Αύξηση κλινών τουριστικού καταλύματος και αύξησης τραπεζο-καθισμάτων χώρου εστίασης θα πρέπει να εξετάζεται για την επέκταση της δυναμικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα για την επέκταση της δυναμικότητας και επισημαίνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες της ενισχυόμενης επένδυσης δεν είναι δυνατό να αφορούν στο σύνολο της επιχειρηματικής εγκατάστασης, αλλά θα αφορούν μόνο στην απόκτηση καινούριων στοιχείων ενεργητικού (παγίων ή /και άυλων) που συνδέονται με την επέκταση της δυναμικότητας


 
Το άρθρο 14 του ΚΑΝ 651/2014 εφαρμόζεται στη δημιουργία νέας εγκατάστασης. Θεωρείται νέα εγκατάσταση η δημιουργία υποκαταστήματος χωρίς διαφοροποίησή στον ΚΑΔ? (για παράδειγμα εστιατόριο κεντρικό και δημιουργία εστιατορίου σε άλλη διεύθυνση ως υποκατάστημα). Θεωρείται νέα εγκατάσταση η εξολοκλήρου μεταστέγαση του κεντρικού καταστήματος σε νέα διεύθυνση κλείνοντας το παλιό;

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου για ΜΜΕ, για να προσδιοριστεί μία νέα εγκατάσταση, δεν έχει σημασία ο ΚΑΔ της εγκατάστασης αυτής. Ο ΚΑΔ, είναι ένα εκ των στοιχείων που δύναται να εξετάζεται στην περίπτωση «αρχικής επένδυσης για νέα οικονομική δραστηριότητα».

Oι περιπτώσεις μετεγκατάστασης, όπως λέει και ο όρος, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως νέες εγκαταστάσεις, καθώς δεν χαρακτηρίζονται από επέκταση της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στο Υποργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες