Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις στήριξης επενδύσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του CLLD/LEADER

Σας διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με το δικαιολογητικό ν.27 “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Υ.Δ.”, θα πρέπει να προσκομισθεί οπωσδήποτε ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • είτε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή έγγραφο Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
  • είτε έγγραφο απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • είτε Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό θα υποβληθεί : α) επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή β) επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.

Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με τα δικαιολογητικά του φυσικού φακέλου, καθώς δεκτά γίνονται μόνο αυτά με ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Ανοίξτε την προκήρυξη με τις τελευταίες τροποποιήσεις