Μια νέα περίοδος ξεκινά με την υλοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2022. Στη διάρκεια των ετών αυτών θα υλοποιηθούν ιδιωτικά και δημόσια έργα που θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στο μέτρο των δυνατοτήτων συμβολής του προγράμματος.