Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Μέτρου 19.2 – Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 –Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 και 19.2.6, δημοσιοποιώντας τον Τελικό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την πρόσκληση 2783/27-04-2018. Σύμφωνα με τους όρους της Υ.Α. 13215/30.11.2017 και τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Τ.Π. μας, με την με αρ.πρωτ. 2783/27-04-2018 Πρόσκληση της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, που είχε λάβει σύμφωνη γνώμη για την δημοσιοποίηση της από τον Ε.Φ.Δ. ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το 855/27-04-2018 έγγραφό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των προσφυγών από την αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών, συντάχθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης και εν συνεχεία επικαιροποιήθηκε – εγκρίθηκε από την ΕΔΠ με τις αρ. 39 και 40/21-02-2019 αποφάσεις, με τις τελικά Παραδεκτές αιτήσεις στήριξης.

Για την ΕΔΠ
Ο Πρόεδρος

Ιάκωβος Αμύγδαλος

 

Συνημμένα Αρχεία

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Έργων Μέτρου 19.2 Δημοσίου Χαρακτήρα