Αναφορικά με την καταλληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Στήριξης

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα είναι η 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00.

Επιπλέον, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00 από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ (Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος, Χίος 82100) ο φυσικός φάκελος της αίτησης συνοδευόμενος από το αποδεικτικό κατάθεσης (όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ).

Προσοχή, δεν θα δοθεί καμία επιπλέον παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης.