2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη 2ης Πρόσκλησης ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Με τη 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξη της 2ης Πρόσκλησης ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η δημόσια δαπάνη της πράξης με κωδικό εναρίθμου 2017ΣΕ08210000 διαμορφώνεται σε 2.094.699,55 €.

Συνημμένα