2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Μέτρου 16 ΠΑΑ 2014-2020

Η 2η Τροποποίηση της  1ης Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 16 ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά:

  1. στο  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» (Δράση 1 – Δράση 2) και
  2. στο Υπομέτρο 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» (Δράση 1 – Δράση 2),

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Επισημαίνεται ότι:

  1. παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 23.11.2018 και
  2. ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που προέκυψαν από την 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3886/11.5.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) ΥΑ των Υπομέτρων (ΦΕΚ: 4411/Β΄/3.10.2018 – ΑΔΑ: 6ΘΓΙ4653ΠΓ-7ΑΙ).

Περισσότερα