1η Τροποποίησης Προκήρυξης Δημοσίων Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader: 1η Παράταση Υποβολής Προτάσεων

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 24/07/2018, ημέρα Τρίτη. Η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, ενώ η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ εντός πέντε ημερολογιακών ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης.