Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά:

e1509030265740

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΑΑ 2014_2020 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

Πλαίσιο Υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

epalth_logo_tel

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΕΠΑλΘ_2014_2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Επιχειρησιακό-Πρόγραμμα-ΕΤΘΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-508_2014 – για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-651_2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-702_2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Γεωργίας και Δασοκομίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-808_2014 – σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-1303_2013 – περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-1305_2013 – για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-1407_2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΕ-1408_2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα.