ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξησ χιου

Ενόψει της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, σας παραθέτουμε  απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ:

Ατομική επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός του τρέχοντος έτους (2019) δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτού. Η ίδια δε επιχείρηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρετε χάνει τον χαρακτήρα κινήτρου, από τη στιγμή που έχει αρχίσει εργασίες για την επισκευή του ακινήτου και όχι λόγω της ημερομηνίας έκδοσης της άδεις οικοδομής. Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμος προς χρηματοδότησή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ Ε.Ε. 651/2014 διότι δεν πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

που έχουν τεθεί στο Υποργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες

Απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 7/3/2019

Απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 21/5/2019

Απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από τις Αναπτυξιακές Κιλκίς και Ηπείρου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 21/5/2019